Ceisteanna coitianta

Maidir leis an bhfaisnéis agus leis an gcomhairle a thugtar anseo thíos, tá sé bunaithe ar an eolas is fearr atá le fáil faoi láthair ag GairmAE ar a bhfuil i gceist le comórtas EPSO d'aistritheoirí Gaeilge, 2016.

Is ó EPSO amháin atá an fhaisnéis údarásach faoi chomórtas 2016 le fáil.

Ní dóigh go bhfuil aon difríocht mhór idir an méid a chuirtear i láthair anseo agus an méid a bhainfidh le comórtas 2016, ach féadann sé go mbeidh miondifríochtaí tábhachtacha ann. Moltar go láidir dóibh siúd a bhfuil fúthu tabhairt faoi chomórtas 2016 an fógra comórtais a fhoilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh a léamh go mion, óir is ann a gheofar an fhaisnéis údarásach.C: Ghlac mé páirt i gcomórtas EPSO d'aistritheoirí, cheana, agus d'éirigh liom sna trialacha iontrála an iarraidh sin. An mbeidh orm na trialacha iontrála dhéanamh arís sa chomórtas nua seo?

F: Beidh.


C: An bhfaighidh mé ríomhphost ó EPSO ag deimhniú go bhfuarthas m'iarratas?

F: Ní bhfaighidh. Beidh ort cuntas pearsanta EPSO a chruthú agus is tríd an gcuntas sin a dhéanfaidh EPSO gach teagmháil leat.


C: Ní hí an Ghaeilge an teanga atá agam 'ón gcliabhán'? An féidir liom an Ghaeilge a chur síos mar mo chéad teanga (ar an bhfoirm iarratais)?

F: Ní hé amháin gur féidir leat an Ghaeilge a chur síos mar do chéad teanga, ach caithfidh tú é sin a dhéanamh más áil leat go nglacfaí le d'iarratas. Éilítear "leibhéal C2, ar a laghad, i dteanga an chomórtais", is é sin Teanga 1, an Ghaeilge.


C: An gcaithfidh mé céim sa Ghaeilge a bheith agam le cur isteach ar an gcomórtas seo d'aistritheoirí Gaeilge?

F: Ní chaithfidh. Caithfidh tú céim ollscoile a bheith agat, ó chúrsa céime a mhair 3 bliana ar a laghad. Is cuma faoi ábhar na céime sin.C: An gcaithfidh mé bheith líofa sa tríú teanga, i dTeanga 3 an chomórtais?

F: Ní chuirfear aon triail ar do chumas labhartha. Cuirfear triail léamhthuisceana ort (sna trialacha iontrála ar ríomhaire), agus ar ndóigh, beidh ort téacs sa tríú teanga sin a aistriú go Gaeilge i gceann de na trialacha aistriúcháin.C: Tá m'ainm ar liosta ag an gCoimisiún Eorpach cheana, liosta óna n-earcaítear aistritheoirí mar ghníomhairí sealadacha. Dá réir sin, an gá dom cur isteach ar an gcomórtas EPSO seo d'aistritheoirí Gaeilge?

F: Is dóibh siúd a n-éireoidh leo áit a bhaint amach ar liosta earcaíochta EPSO a thabharfar tús áite san earcaíocht. Ní earcófar aon ghníomhairí sealadacha fad is atá aon duine ar na liostaí EPSO.C: Cá mhéad aistritheoir a chuirfear ar liosta earcaíochta de thoradh an chomórtais seo?

F: Beidh le feiceáil! Ach tá EPSO ag lorg 62 aistritheoir an iarraidh seo, agus cuirfear an méid sin ar liosta má éiríonn le go leor iarrthóirí.C: An mbeidh poist le fáil acu sin a n-éireoidh leo.

F: Beidh. Tiocfaidh méadú mór ar obair an aistriúcháin uaidh seo go dtí 2022 a bhuí le Rialachán ón gComhairle 2015/2264 – féach anseo é (níl sé ar fáil as Gaeilge): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX%3A32015R2264. Méadú incriminteach a dhéanfar agus teastóidh breis aistritheoirí ó 2017 amach.C: Cén fhad a mhaireann an comórtas?

F: Idir 5 mhí agus bliain, de ghnáth.C: Sna trialacha iontrála ar ríomhaire, go háirithe sna trialacha réasúnaíochta, an mbainfear marcanna díom as freagraí míchearta?

F: Ní bhainfear; agus dá réir sin, b'fhiú duit a chinntiú go dtugann tú freagra ar gach ceist.C: Cad é an pasmharc a chaithfidh mé a bhaint amach sa triail réasúnaíochta briathartha?

F: Ní leagtar síos aon phasmharc don triail seo féin. Is amhlaidh a chaithfidh tú 15 as 30, ar a laghad, a bhaint amach sa mharc iomlán a gheobhaidh tú sa triail réasúnaíochta briathartha agus sa triail réasúnaíochta teibí, le chéile. 20 marc atá le gnóthú sa triail réasúnaíochta briathartha agus 10 marc sa triail réasúnaíochta teibí. Dá bhrí sin, dá bhfaighfeá 10 i gceann amháin agus 5 sa cheann eile, nó 5 i gceann amháin agus 10 sa cheann eile, bheadh pasmharc agat sna trialacha sin.C: Cad é an pasmharc a chaithfidh mé a bhaint amach sa triail réasúnaíochta teibí?

F: Ní leagtar síos aon phasmharc don triail seo féin. Is amhlaidh a chaithfidh tú 15/30, ar a laghad, a bhaint amach sa mharc iomlán a gheobhaidh tú sa triail réasúnaíochta briathartha agus sa triail réasúnaíochta teibí, le chéile. 20 marc atá le gnóthú sa triail réasúnaíochta briathartha agus 10 marc sa triail réasúnaíochta teibí. Dá bhrí sin, dá bhfaighfeá 10 i gceann amháin agus 5 sa cheann eile, nó 5 i gceann amháin agus 10 sa cheann eile, bheadh pasmharc agat sna trialacha sin.C: Cén céatadán de na hiarrthóirí a n-éiríonn leo sna trialacha iontrála ar ríomhaire?

F: I gcomórtas 2012, d'éirigh le 28% pas a fháil sna trialacha iontrála. Agus de bharr gur éirigh lena laghad sin acu, chuaigh siad sin uile ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile sa chomórtas, i.e. níor tháinig 'an rangú agus an toghadh' i gceist.C: De na hiarrthóirí a dhéanann na trialacha aistriúcháin, cén céatadán a n-éiríonn leo?

F: I gcomórtas 2012, díobh siúd ar éirigh leo sna trialacha iontrála, d'éirigh le 33% pas a fháil sna trialacha aistriúcháin.


C: An mbeidh cead agam foclóirí a thabhairt isteach chuig na trialacha aistriúcháin?

F: Beidh, cinnte, fad is gur foclóirí páipéir iad (crua-eagráin). Níor chóir bileoga scaoilte nótaí a bheith istigh iontu ach oiread.C: Cá mhéad foclóir a bheidh cead agam a thabhairt isteach?

F: A oiread agus is mian leat. Cuimhnigh, ámh, nach mórán spáis a bheidh agat ar do dheasc, agus nach mórán ama a bheidh agat le bheith ag cuardach san foclóirí.C: Sna trialacha aistriúcháin, cé na feidhmeanna a bheidh sa phróiseálaí focal a úsáidfidh mé chun an téacs GA (an t-aistriúchán) a chlóscríobh?

F: Próiseálaí focal an-bhunúsach a bheidh ann. Ní bheidh aon litreoir ná gramadóir ann, mar shampla.C: An mbeidh teacht agam ar an idirlíon le linn na dtrialacha aistriúcháin?

F: Ní bheidh.


C: Sna trialacha aistriúcháin, cén leagan den Chaighdeán Oifigiúil a bheidh orm a úsáid?

F: Braithfidh sin ar an treoir a thabharfar san Fhógra Comórtais nó ar na treoracha a thabharfaidh EPSO duit (trí do chuntas EPSO!). I gComórtas 2012, ceadaíodh an dá leagan – leagan 1958 agus leagan 2012 – ach leagadh síos go gcaithfeadh an t-iarrthóir riail chomhleanúnach a leanúint agus gan bheith siar is aniar idir an dá leagan. Sa chás nach dtugtar aon saintreoir don iarrthóir faoin rogha caighdeáin, b'fhearr duit cloí le leagan amháin ar leith, i gcás ar bith.C: Cén teanga a úsáidfear san Ionad Measúnaithe?

F: Úsáidfear an teanga a chuirfidh tú síos mar Theanga 2 i d'iarratas; is é an Béarla is gnách leis na hÉireannaigh a roghnú mar Theanga 2.C: Sa triail 'cur i láthair ó bhéal' san Ionad Measúnaithe, an mbeidh cead agam mo chuid páipéar a thabhairt isteach liom agus tagairt dóibh le linn an chur i láthair.

F: Ceadaítear duit do chuid nótaí féin a bhreacadh agus a thabhairt isteach leat, agus tagairt dóibh le linn an chur i láthair.C: Cá bhfaighidh mé tuilleadh eolais?

F: 1. Gheobhaidh tú an t-eolas údarásach faoin gcomórtas san fhógra comórtais a fhoilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh; gheobhaidh tú ar an láithreán seo é: http://europa.eu/epso/index_ga.htm.

2. Coinnigh súil ar leathanach Facebook Aonad na Gaeilge sa Choimisiún Eorpach: www.facebook.com/asitritheoir. Féach, go háirithe, na sleamhnáin Powerpoint atá ar an leathanach sin (trí cinn acu); cuardaigh iad trí chliceáil ar #cainteanna.