prev next

Eolas i dtaobh GairmAE

Bunaíodh an tIonad Náisiúnta Barr Feabhais i gcomhair Gairmeacha san Aontas Eorpach – GairmAE – sa bhliain 2015 chun gníomhaíochtaí na n-institiúidí atá páirteach i dTionscnamh na nArdscileanna a chomhordú. Tagann roinnt sainchúrsaí tríú leibhéal faoi scáth an tionscnaimh sin agus iad dírithe ar riachtanais na n-institiúidí Eorpacha i dtaca le poist ar gá ardchaighdeán Gaeilge lena n-aghaidh. Faigheann na cúrsaí sin maoiniú ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Is iad aidhmeanna GairmAE:

 •        Cur le feasacht an phobail i dtaobh na ndeiseanna gairme a bhaineann leis na hinstitiúídí Eorpacha, go háírithe i réimsí an aistriúcháín agus na hateangaireachta.
 •        Líon na ndaoine a n-éiríonn leo i gcomórtais an Aontais Eorpaigh a mhéadú.
 •        Oiliúint mhaith a bheith ar fáil do chéimithe ar chláir léínn tríú leibhéal ionas go mbeidh siad ullamh le haghaidh jabanna sna hinstitiúidí Eorpacha.
 •        Feidhmiú mar lárphointe teagmhála ag institiúidí an Aontais Eorpaigh agus iad ag iarraidh comhaltaí foirne a fhostú ar bhonn sealadach.
 •        Comhoibriú agus comhordú leis na hinstitiúidí Eorpacha a chur chun tosaigh.

Is iad Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn atá i mbun rúnaíocht GairmAE a riaradh faoi láthair. Is iad na hinstitiúidí eile atá páirteach ann:

 •       An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
 •       Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
 •       Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr
 •       Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
 •       Ollscoil Mhá Nuad
 •       Óstaí an Rí
 •       An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta

Bhí a chéad chruinniú ag Grúpa Stiúrtha GairmAE i mí Dheireadh Fómhair 2015 agus bíonn ceithre chruinniú aige sa bhliain.